اتحاديه

به نام خداوند بخشنده بزرگ ، ياور حق ، خداوند ايثار و انصاف اتحاديه صنف خدمات رايانه و ماشينهاي اداري شيراز تشكلي غيرانتفاعي با اين باور كه قداست اصناف مستلزم دارا ادامه مطلب ←