اعضای کمیسیون فنی و آموزش


1- حسینعلی مصلی نژاد
2- حمید فرزین نیا
3- علیرضا خورسند
4- سید مسعود تفرشی
5- احسان زارعی